กติกาการร่วมสนุก
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Mandom แบบใดก็ได้ มูลค่า 599 บาทขึ้นไป (หนึ่งใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์) จากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมกิจกรรม
 • ค้นหาเว็บไซด์ ไปที่ www.mandomfestival.com
 • ถ่ายรูปใบเสร็จที่ได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ Mandom ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ที่มองเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน (โปรดเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน)
 • กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรฯ ตามรายละเอียดให้ครบถ้วน ทาง www.mandomfestival.com
 • กดส่งข้อความที่สําเร็จครบถ้วนมาที่ www.mandomfestival.com
 • ระยะเวลาร่วมสนุก : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
 • กําหนดจับรางวัล : ณ บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
  • - จับรางวัลครั้งที่ 1 (วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562)
  • - จับรางวัลครั้งที่ 2 (วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562)
 • ประกาศรายชื่อทาง
  facebook.com/gatsbythailand
  facebook.com/BifestaThailand
  www.mandomfestival.com
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์รับรางวัล
  รางวัลที่ 1
  • โทรศัพท์มือถือ Huawei P30 Pro จำนวน 6 รางวัล
  • มูลค่ารางวัลละ 31,990 บาท รวมมูลค่า 191,940 บาท
  รางวัลที่ 2
  • ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์บิเฟสต้า จำนวน 40 รางวัล
  • มูลค่ารางวัลละ 2,989 บาท รวมมูลค่า 119,560 บาท
   • - Bifesta Cleasing Lotion Sensitive 300 มล. มูลค่า 290 บาท
   • - Bifesta Dual Foam 120 กรัม มูลค่า 185 บาท
   • - Lucido-L Argan oil Hair Treatment Oil 60ml มูลค่า 330 บาท
   • - Minon Amino Moist Moist Essential Mask 4 ชิ้น มูลค่า 425 บาท
   • - Mainichi Moist Mask 30แผ่น มูลค่า 269 บาท
   • - Tsururi Mild Sea Clay 150 กรัม มูลค่า 550 บาท
   • - K-Palette Real Lasting Cream Shadow 6.4 มล.มูลค่า 550 บาท
   • - Gatsby Pomade Supreme Hold 75 กรัม มูลค่า 220 บาท
   • - Gatsby Hair Jam Edgy Nuance 30 มล. มูลค่า 95 บาท
   • - Gatsby Facial Paper 15 แผ่น มูลค่า 75 บาท
  รางวัลที่ 3
  • บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท
  • รวมมูลค่า 30,000 บาท รวม 146 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 341,500 บาท

 • เงื่อนไขเพิ่มเติมในการร่วมสนุกและรับรางวัล
  • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กําหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และไม่มีจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
  • ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จํากัดจํานวน แต่สามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว บริษัทฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสํารองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กําหนดได้ บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสํารองถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดี จะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น
  • ใบเสร็จต้องระบุวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
  • ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชําระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544
  • คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จํากัด 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนน สนามบินนํ้า ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพ โทร 02-591-9800 และจะต้องนําหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็จที่ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินตรงกับที่ประกาศผู้โชคดี และผู้โชคดีจะต้องทําการยืนยันการรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
  • พนักงานของ บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา ที่บริษัทเกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ไม่สามารถร่วมรายการได้
  • การร่วมสนุกในกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการได้เข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข และวิธีการร่วมสนุกแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
   facebook.com/gatsbythailand
   facebook.com/BifestaThailand
   www.mandomfestival.com
   หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-591-9800
ฉันยอมรับกับข้อตกลงและเงื่อนไข